Importør:

Generalsekretær Arne Jensen og assisterende generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening påpeker i debattinnlegget at det er helt nødvendig å skille mellom det å fotografere/filme og det å publisere. I Norge finnes det svært få restriksjoner på retten til å fotografere på offentlig sted (et sted der allmennheten har tilgang), mens det er klarere regler for hva medier kan publisere av bilder og hva de ikke kan publisere.

Les også vår store guide om Fotojuss i Fotomag nr. 1-2019.

Redaktørene hevder at også flertallet i PFU mener det er tvilsomt om uttalelsene til både flertallet (pressens represntanter) og mindretallet (allmennhetens representanter) i PFU er relevante når de viser til punkt 3.3 i Vær Varsom-plakaten og «uttrykker at TA burde informert de som var med på filmen og at den ville bli publisert», og at bestemmelsen neppe er beregnet for og passer på den typen problemstillinger.

Punkt 3.3 i Vær Varsom-plakaten lyder slik:

3.3. Det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers overfor kilder og kontakter. Avtale om eventuell sitatsjekk bør inngås i forkant av intervjuet, og det bør gjøres klart hva avtalen omfatter og hvilke tidsfrister som gjelder. Redaksjonen selv avgjør hva som endelig publiseres.

Debattinnlegget går rett i kjernen på det mye debatterte spørsmålet både i mediene og sosiale medier, om samtykke ved publisering, men også om privatlivets fred og pressens rett til å dokumentere aktuelle hendelser.

Redaktørene peker på at det finnes tre viktige unntak til regelen om å innhente samtykke:

a) avbildningen har aktuell og allmenn interesse
b) avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet
c) bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse

Det var den 96-årige pasientens sønn som hadde filmet ambulansepersonalet da de hjalp hans far. Telemarksavisen publiserte videoen i forbindelse med en aktualitetssak etter avtale med sønnen.

Pressens faglige utvalg (PFU) behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner). Det er Vær Varsom-plakaten som er retningsgivende for PFUs arbeid. Det er Norsk Presseforbund (NP) som forvalter plakaten og PFU. NP organiserer Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og de fleste store medieorganisasjonene og mediene i Norge.